top of page
Bewindvoering over de goederen en de persoon (via Similes)
Kanton Mechelen, Lier, Leuven, Zaventem - Overijse, Meise.
Pampas Grass

Wanneer iemand niet meer in staat is om zelf beslissingen te nemen of zijn goederen te beheren, heeft hij recht op buitengerechtelijke of gerechtelijke bescherming.

De beschermingsmaatregelen gelden enkel voor meerderjarigen die

  1. Wegens hun gezondheidstoestand, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, niet in staat zijn om zelf hun persoonlijke rechten te behartigen of hun goederen te beheren. Het gaat onder andere om comapatiënten, dementerenden, personen met een verstandelijke beperking of psychiatrische patiënten.

  2. Het beheren van de inkomsten moeilijk verloopt waardoor er schulden opgebouwd zijn of kunnen opgebouwd worden.

Gerechtelijke bescherming:

Bewindvoering is een gerechtelijke beschermingsmaatregel waarbij de tussenkomst van een vrederechter nodig is. De vrederechter zorgt voor een bescherming op maat van de persoon. Hij zal hierbij rekening houden met wat de beschermde persoon zelf nog kan. Hij bepaalt ook of de bescherming enkel nodig is voor de persoon, de goederen of allebei. Verder bepaalt de rechter of er enkel bijstand of ook vertegenwoordiging nodig is van de beschermde persoon.

  • Bijstand: de beschermde persoon handelt zelf, maar niet zelfstandig - de bewindvoerder moet akkoord gaan.

  • Vertegenwoordiging: de bewindvoerder treedt op in de plaats van de beschermde persoon. De bewindvoerder moet de beschermde persoon hierbij wel betrekken en inlichten.

Naast het aanduiden van een bewindvoerder, kan de rechter ook   een vertrouwenspersoon aanstellen. Die speelt een belangrijke rol tussen de beschermde persoon en zijn bewindvoerder. Gerechtelijke bescherming kan worden aangevraagd door de te beschermen persoon zelf, zijn familie of een andere belanghebbende (zoals een buur, een verzorger of een maatschappelijk werker), of door de procureur des Konings.

Er wordt een verzoekschrift ingediend samen met een ‘omstandig geneeskundig verslag’ van een behandelend arts. Nadien worden alle betrokken partijen opgeroepen voor de zitting, waarop de vrederechter zijn beslissing zal meedelen.

Het mandaat van bewindvoerder kan opgenomen worden door iemand van de familie, een ouder, een kind, broer, zus, … Dit heeft normaal gezien de voorkeur. Indien er niemand in familiale kring dit mandaat, deze opdracht kan opnemen wordt er door de vrederechter een professionele (advocatuur) of een ‘vrijwillige’ bewindvoerder (Similes), aangesteld. Het is de opdracht van de bewindvoerder om de financiële zaken als een ‘goede huisvader’ te beheren en jaarlijks moet deze een verslag overmaken aan de rechtbank en de persoon onder bewind.

De bewindvoerder wordt vergoed voor het opnemen van dit mandaat door de beschermde persoon, hij mag jaarlijks zijn bezoldiging en onkosten aanvragen aan de vrederechter (samen met de opmaak van het jaarverslag). De bezoldiging mag max. 3% van het jaarinkomen bedragen en er zijn uiteraard ook richtlijnen vanuit de rechtbank voor het aanrekenen van de onkosten. Na goedkeuring van de vrederechter mag de bewindvoerder dit bedrag afnemen van de rekening.

Sinds juli 2021 is er het ‘centraal register van bescherming van de personen’, hierop moet de bewindvoerder zijn jaarverslag indienen, bijzondere machtigingen aanvragen, communicatie naar de vrederechter, … Het geeft ook aan de beschermde persoon en zijn eventuele vertrouwenspersoon de mogelijkheid om zijn ‘dossier’ op te volgen.

Ondersteunen van familiaal bewindvoerders (via Similes)
Regio Mechelen, Lier, Vlaams-Brabant.
Wegwijs in het centraal register
Cactus

Sinds de invoering van het ‘centraal register van bescherming van de personen’ is zowel het aanvragen van bewindvoering als het opvolgen van het dossier volledig digitaal geworden. Alle communicatie tussen de bewindvoerder, de beschermde persoon en de rechtbank gebeurt via dit register. Een familiaal bewindvoerder kan hiervoor beroep doen op een ervaren bewindvoerder via Similes. Zo kunnen we samen met u het jaarverslag indienen en de nodige uitleg geven, dit kan eenmalig of jaarlijks gebeuren. Wij vinden het belangrijk dat wanneer binnen de vertrouwde familiale sfeer een bewindvoering kan verlopen dat dit behouden kan blijven ook wanneer de digitalisering niet evident is.

Juridische ondersteuning bij bijzondere handelingen

Aangezien bewindvoering een gerechtelijke maatregel is zijn er ook veel juridische aspecten aan het mandaat. Zo moeten er voor bepaalde zaken bijzondere machtigingen aan gevraagd worden. Een bewindvoerder heeft over bepaalde beslissingen de ‘toestemming’ nodig van de vrederechter (aanvaarden erfenis, verkoop van een woning, plaatsing in een rusthuis of gespecialiseerde voorziening, …)

Praktisch advies

Wanneer iemand uit de familiale kring de bewindvoering wil opnemen is dit meestal de eerste keer dat ze hiermee geconfronteerd worden. Vanuit onze ruimere ervaring met bewindvoering kunnen we hen zeker bijstaan om dit engagement op zich te nemen en kunnen we hen de juiste informatie en tips geven.

bottom of page